top of page
Welcome to San Bernardino.jpg
Thành phố San Bernardino
Phân chia lại bản đồ
Home: Welcome
City Hall .jpg

Bản đồ Thành phố San Bernardino

Cứ mười năm một lần, các quận phải được vẽ lại để mỗi quận đều có dân số bằng nhau về cơ bản. Quá trình này, được gọi là phân chia lại, rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng mỗi thành viên hội đồng thành phố đại diện cho cùng một số lượng cử tri. Tại Thành phố San Bernardino, Thị trưởng và Hội đồng Thành phố chịu trách nhiệm vẽ ranh giới các phường. Việc phân chia lại được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu Điều tra dân số Hoa Kỳ, được phát hành vào tháng 8 năm 2021.  

 

Việc phân chia lại xác định những khu phố và cộng đồng nào được nhóm lại với nhau thành một phường nhằm mục đích bầu thành viên hội đồng. 

Home: About

Tiến trình quy trình phân chia lại | Lịch

Truy cập Dòng thời gian | Trang lịch để biết đầy đủ chi tiết.

Tóm tắt về Luật, Tiêu chí và Quy trình Phân chia lại Điều tra dân số 2020

Phiên điều trần công khai về bản đồ trước khi soạn thảo

Ngày 6 tháng 10 năm 2021

Thư viện trung tâm Feldheym

555 W. Đường số 6

California Theatre.jpg

Bản đồ

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
Home: Blog Feed
Home: Contact
bottom of page