top of page
Thông báo và Chương trình làm việc

Hội đồng Thành phố của chúng ta sẽ thông báo cho công chúng như thế nào về việc tái phân chia khu?

Hội đồng Thành phố sẽ liên hệ với các phương tiện truyền thông địa phương để công khai quá trình tái phân chia khu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các nhóm cộng đồng thuộc nhiều loại khác nhau về quy trình tái phân chia khu. Các buổi hội thảo công khai và điều trần công khai của chúng tôi sẽ được cung cấp bằng các ngôn ngữ thích hợp (ví dụ: tiếng Tây Ban Nha) nếu cư dân gửi yêu cầu trước 72 giờ. Hội đồng Thành phố sẽ thông báo cho công chúng về việc phân chia lại các hội thảo công cộng và các buổi điều trần đóng góp ý kiến của công chúng, đăng bản đồ trực tuyến trước khi thông qua, và tạo một trang web dành riêng cho tất cả các thông tin liên quan về quá trình phân chia lại.

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page